zwany(a) dalej: Uczestnikiem

 

§1. COLWAY oświadcza, że jego celami jest: stworzenie polskiej, a w perspektywie międzynarodowej sieci dystrybucji bezpośredniej produktów wytwarzanych

w oparciu wyłącznie o polski kapitał oraz polską myśl naukową i technologiczną.

 

§2. 1. COLWAY tworzy Sieć Konsumencką, której Uczestnicy nabywają praw do zakupu na potrzeby własne i osób najbliższych produktów kosmetycznych i suplementów diety z rosnącym rabatem.

2. Uczestnik nie ma natomiast żadnych zobowiązań wobec COLWAY, w szczególności nie jest zobowiązany w żaden sposób do handlowania produktami COLWAY.

 

§3. 1. Uczestnik nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem COLWAY.

2. Może on natomiast zostać przedstawicielem COLWAY uzyskując status Menedżera.

 

§4. Produkty COLWAY stają się własnością Uczestnika od momentu, gdy za nie zapłaci.

 

§5. Uczestnik nabywający produkty od COLWAY i jego przedstawicieli każdorazowo otrzymać powinien dowód księgowy zakupu.

 

§6. Uczestnik chcący odsprzedawać produkty COLWAY z zyskiem, robić to może tylko na własny rachunek, prowadząc działalność gospodarczą lub na rachunek przedstawiciela COLWAY posiadającego status menedżerski.

 

§7. Deklaracja niniejsza zapewnia Uczestnikowi realizowane u przedstawicieli COLWAY rabaty od sugerowanych cen detalicznych brutto, nie mniejsze niż:

 

1. od 10% do 20% – rabat realizowany jest uznaniowo przez najbliższego Uczestnikowi w Systemie Colway Menedżera po podpisaniu niniejszej deklaracji.

 

2. Rabatów wyższych – realizowanych uznaniowo przez najbliższego Uczestnikowi w Systemie Colway Menedżera w zależności od ilości i systematyczności czynionych zakupów.

 

§8. Uznaniowość rabatów dotyczy wyłącznie Uczestnika niezajmującego się Dystrybucją produktów Colway. Jednakże Uczestnik może w każdym czasie zawrzeć z Colway Umowę Dystrybucyjną, której zapisy umożliwiają uzyskiwanie rabatów wyższych w powiązaniu z narastającą wartością dokonywanych zakupów, nie uznaniowoana zasadach gwarantowanych przez tą Umowę.

 

§9. 1. Niezależnie od tego czy Uczestnik zawrze Umowę Dystrybucyjną COLWAY gwarantuje mu nominację na Menedżera, tzn. Przedstawiciela COLWAY uprawnionego do zakupów bezpośrednich w COLWAY i dodatkowej prowizji, od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów o wartości sugerowanej – detalicznej 12000 pkt.

 

2.Od wartości punktów obrotowych (pkt) Colway powiadamia stronę umowy. Zmiana tej wartości wyrażona w realnej liczbie w złotych polskich nie może nastąpić częściej, niż raz w roku.

 

§10. Szczegółowe zasady przywilejów wynikających z §9 określi aneks do niniejszej Deklaracji nazywany Umową Menedżerską.

 

§11. Prawa Uczestnika do nominacji menedżerskiej są niekwestionowalne, po okazaniu przez niego dowodów zakupu produktów w dowolnym czasie. Nominacji doko-nuje COLWAY na wniosek najbliższego Uczestnikowi w Systemie Colway Menedżera.

 

 

§12. 1. Colway jest Spółką Jawną, w której zgodnie z polskim prawem udziałowcy odpowiadają za wszelkie zobowiązania, także wynikające z niniejszej Umowy – całym majątkiem osobistym.

2. Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej również nie zwalniają wspólników COLWAY z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

 

§13. COLWAY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oświadczenia, deklaracje i obietnice składane przez Uczestników innym osobom, jeśli nie były one zgodne z prawdą.

 

§14. Produkty bezpośrednio od COLWAY, przeznaczone do dalszej odsprzedaży nabywać mogą tylko Uczestnicy, którzy uzyskają status Menedżera i prowadzą działalność gospodarczą.

 

§15. Deklaracja niniejsza przyjęta zostanie przez COLWAY tylko jeżeli zawiera pełne dane Uczestnika i czytelne imię i nazwisko oraz prawidłowy PESEL osoby wprowadzającej go do Sieci Konsumenckiej COLWAY.

 

§16. Deklaracja niniejsza daje Uczestnikowi prawo rekrutacji następnych uczestników Sieci Konsumenckiej Colway, a w przypadku uzyskania w przyszłości statusu Menedżera wszystkie wynikające z tego przywileje.

 

1. Uczestnik może wypowiedzieć Deklarację z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. COLWAY wypowiedzieć może Deklarację jedynie w wypadku:

a) podania przez Uczestnika fałszywych danych,

b) przedłożenia przez Uczestnika fałszywego dowodu zapłaty za zakupione towary,

c) podjęcia przez Uczestnika w stosunku do osób zarejestrowanych w systemie COLWAY działań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji,

d) prób przewerbowywania osób zarejestrowanych w systemie COLWAY do innej sieci.

 

§18. Ewentualne spory rozstrzyga Sąd Rejonowy w Gdyni, bądź też sąd właściwy dla miejsca zamieszkania strony sporu.

 

§19. 1. Z Umowy niniejszej nie wynika stosunek podległości osoby ją zawierającej wobec COLWAY. Strony traktują się jako partnerzy handlowi.

2. Równość traktowania wzajemnego oznacza także równość w obowiązku znajomości przepisów dla tej Umowy nadrzędnych. Strony Umowy zgadzają się więc na to, że każdy jej zapis, który okaże się niezgodny z przepisami zmieniającego się prawa, w szczególności przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów traci moc wiążącą strony, a obowiązującym dla stron staje się każdorazowo nowy przepis. Każda klauzula umowna, która opublikowana zostałaby przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta jako zabroniona, przestaje obowiązywać strony ze skutkiem natychmiastowym.

 

§20. Deklarację sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.